سبد خرید 0
0 تومان
بسته های حمایتی
0
امتیاز
موجود
بسته اعتباری حمایت از کار و کارآفرینی
کیف پول:
640,000+ تومان
قیمت:
640,000 تومان
300
امتیاز
موجود
بسته اعتباری آموزشی حمایت از کار و کار آفرین
کیف پول:
2,500,000+ تومان
قیمت:
1,820,000 تومان
400
امتیاز
موجود
بسته اعتباری خدماتی حمایت از کار و کار آفرین
کیف پول:
5,000,000+ تومان
قیمت:
2,850,000 تومان
500
امتیاز
موجود
بسته اعتباری خدماتی حمایت از کار و کار آفرینی
کیف پول:
10,000,000+ تومان
قیمت:
3,820,000 تومان